ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗

ด้วยที่ว่าการอำเภอปัว ได้แจ้งว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในองค์กรสวัสดิการชุมชน เข้ารับการสมัครคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเข้ารับการประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร

๒. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

๓. สมควรถือเป็นตัวอย่างและแบบฉบับได้

๔. เป็นอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในองค์กรอย่างน้อย ๒ ปีขึ้นไป

๕. ไม่อยู่ในระหว่างการต้องโทษทางคดี หรือกระทำความผิดทางอาญา

๖. เป็นอาสาสมัครที่สังกัดในองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๓๗๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ