ตรวจสอบและให้คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ตรวจสอบและให้คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก่ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ