ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568

ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256820240326_075325