ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ

๑. สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชา

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒. พฤติกรรมขี่มอเตอร์ไซค์ที่ควรเลิก แล้วชีวิตจะปลอดภัย

๓. เตือนภัย! เปิดโพยมิจฉาชีพใช้วิธีแบบนี้หลอกดูดเงินในบัญชี

๔. การค้ามนุษย์ในเด็ก

๕. “เปิดรับบริจาค” หากินกับความสงสาร ระวังกรรมจะตามทัน

๖. ลดหวาน มัน เค็ม

มาตรการด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๗. ดูทีวีดี ๆ อย่าให้ทีวีดูคน จะได้ประหยัดไฟ

๘. ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการต่อยอดพื้นที่ทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

๙. กปน. ชวนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์รักษ์โลก เป็นคนประหยัดน้ำ สไตล์คูล ๆ ได้ในหนึ่งวัน

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ