เปลี่ยนโคมไฟกิ่ง พร้อมเพิ่มจุดติดตั้งไฟกิ่ง เก็บสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ และซ่อมแซมไฟกิ่ง ในเขตบ้านร้อง , บ้านต้นแหลง , ห้องน้ำสาธารณะตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เปลี่ยนโคมไฟกิ่ง บริเวณจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง BR ๖๙ เนื่องจากโคมเก่าเป็นหลอดสั้นและมีสภาพชำรุด พร้อมเพิ่มจุดติดตั้งไฟกิ่ง พิกัดจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง BR ๑๓๙ เก็บสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ และซ่อมแซมไฟกิ่ง ในเขตบ้านร้อง จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง BR ๖๑ , BR ๑๖๗ นอกจากนั้นซ่อมแซมไฟกิ่งพื้นที่บ้านต้นแหลง จุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง TR ๓๗ รวมถึงห้องน้ำสาธารณะตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ ให้สามารถใช้การได้ตามปกติ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , พันจ่าเอกอุดร เบ้าจรรยา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนายเจษฎา สุทธหลวง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านร้อง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ