โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนลัทพร แก้วเทพ บ้านสวนดอก

ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารงานของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนลัทพร แก้วเทพ บ้านสวนดอก หมู่ที่ ๖ ตำบลวรนคร แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยมีคณะกรรมตรวจรับงานจ้าง ตรวจสอบโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นถนนคสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปัวกำหนด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนฤเบศร์ วงศ์สวัสดิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ