โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านต้นแหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เช้าของวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายปัญญวัฒน์ บุญเทพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านต้นแหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านต้นแหลง เพื่อถ่ายทอดความรู้วิธีการสังเกตโรคมะเร็งเต้านม พร้อมสาธิตการทำนมปลอม เพื่อจำลองวิธีการตรวจคลึงหาก้อนมะเร็งเต้านมที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปธานิน ปัญญาธิ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ