รับ – ส่งผู้ป่วยชายติดเตียง บ้านต้นแหลง ไปพบแพทย์ตามนัดหมาย ณ โรงพยาบาล

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๑๕ น. เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การบริหารโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว รับ – ส่งผู้ป่วยชายติดเตียง บ้านต้นแหลง ไปพบแพทย์ตามนัดหมาย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว