ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลปัว

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ (ตลาดล่าง) และตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน) เพื่อให้มีความสะอาด และสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด ให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว