ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

บ่ายวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บ้านนาป่าน พิกัดจุดติดตั้งรหัสเสาไฟกิ่ง NP ๕๖ ให้ใช้การได้ตามปกติ