ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธวัช อุตรชน ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลตำบลปัว เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)