การหยุดพักการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ขอแจ้งประกาศหยุดพักการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ วันทำการ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมสำหรับงานด้านเอกสาร งานวิชาการต่าง ๆ ของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนของภารเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป