ออกตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานต่อใบอนุญาตได้

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานเทศกิจ สำนักปลัด ร่วมลงพื้นที่เพื่อออกตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานต่อใบอนุญาตได้