ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖ / ๒๕๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖ / ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ

๑. สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษาอาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน Mobile Stroke Unit

๒. บล็อกสายป้องกันคอลเซ็นเตอร์ โทรจากต่างประเทศ กด *๑๓๘*๑# โทรออก

มาตรการด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๓. “เห็ดขี้ควาย” เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ขายหรือเสพ มีโทษจำคุก

๔. สแกมเมอร์ในคราบ HR กำลังมาแรง !

๕. กรมบัญชีกลางย้ำและเตือนต่อเนื่อง ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง อย่าหลงเชื่อ อย่าทำตาม

มาตรการด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

๖. พาสปอร์ตหาย ไม่ต้องแจ้งความแล้ว ขอทำเล่มใหม่ได้เลย

๗. สปสช.จับมือ “๔ แอปพลิเคชัน” เปิดทางเลือก “สิทธิบัตรทอง” พบแพทย์ออนไลน์ ส่งยาถึงบ้าน

มาตรการด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๘. ปรับพฤติกรรมการใช้รถ ช่วยลดฝุ่น PM ๒.๕

๙. ไฟป่า “กับผลกระทบต่อน้ำ” ที่อาจส่งผลต่อภัยแล้ง” เป็นความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

แหล่งข่าว : เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th/index-pr.htm

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ