เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ด้วยเทศบาลตำบลปัว ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์บทความความรู้ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ บทความ ได้แก่ สำเนาใบเสร็จค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ , ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารการลงชื่อปฏิบัติราชการ , ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง , การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐ และทะเบียนบ้านของผู้อื่นเปิดเผยได้ไหม

แหล่งข่าว : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ http://www.oic.go.th

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ