กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งการสำรวจ ค้นหา ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นสารเคมีเพื่อทำลายยุงตัวแก่ในชุมชนบ้านป่าลาน

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านป่าลาน นำโดยพ่อแก้ว ไชยศิลป์ ประธานฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว เทศบาลตำบลปัว และโรงเรียนบ้านป่าลาน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งการสำรวจ ค้นหา ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นสารเคมีเพื่อทำลายยุงตัวแก่ในชุมชนบ้านป่าลาน หมู่ 5 ต.ปัว