กิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายแนวร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลปัว /สถานีตำรวจภูธรปัว /การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปัว จัดดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายแนวร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ซึ่งดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 13-25 สิงหาคม 2562 และจัดพิธีปิดการอบรม ณ หอประชุมบ้านขอน หมู่ 1 ตำบลปัว ทั้งนี้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่บ้าน และผู้ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ จำนวน 1,150 คน และเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 16 เครือข่าย