โครงการควบคุมหนอนพยาธิฯ ณ ชุมชนบ้านขอน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข : โครงการควบคุมหนอนพยาธิฯ ณ ชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน ในการป้องกันและควบคุมหนอนพยาธิฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562