กีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 62 เวลา 09.00 น. นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลปัว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่ม สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงความสามารถ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านไว้รวมไปถึงการสร้างความสามัคคีอีกด้วย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว