โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ICT )

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันายน 2562  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินกิจกกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ICT ) ให้แก่นักเรียน โดยนำเด็กเข้าศึกษาและใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดประชาชนอำเภอปัว เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ และการส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ