ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลปัว  ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการสรรหาและเลือกสรร

เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลปัว  ประจำปีงบประมาณ 2562