พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปัว จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีพันจ่าเอกอุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาลตำบลปัวเป็นประธานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 116 ท่าน ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ผู้สู้อายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม เพื่อให้สังคมมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว กศน.ปัวและเทศบาลตำบลปัว โดยรับรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว