ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจากเทศบาลตำบลหาดเล็ด จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยพันจ่าเอกอุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาลฯและชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จากเทศบาลตำบลหาดเล็กและกลุ่มสตรีตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งคณะศึกษาดูงานประกอบด้วยประธานนายกสมาคมสตรีจังหวัดตราด ข้าราชการ พนักงาน ผู้แทนชุมชน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 100 ท่าน ได้ร่วมรับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงพื้นที่ชุมชนในการสอบถามความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป