การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายชนาธิป  เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ระดับอำเภอ โดยเทศบาลตำบลปัวนำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัวได้นำเสนอการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะต่อคณะกรรมการการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดประจำปี พ.ศ.2562 ระดับอำเภอ ร่วมกับ อปท. 3 แห่งที่ผ่านการประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 60  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว