โครงการสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีแบบมีส่วนร่วม: ปลอดขยะ ปลอดโรค ปลอดภัย ปราศจากไข้เลือดออก

เช้านี้ (26 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดย นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีแบบมีส่วนร่วม: ปลอดขยะ ปลอดโรค ปลอดภัย ปราศจากไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมสมาคมครูและผู้ปกครอง โรงเรียนปัว ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลมเด็จพระยุพราชปัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปัว โรงเรียนปัว โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน เข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมและนำเสนอแนวคิดที่เป็นรูปธรรมของการสร้างเสริมสุขภาพดีแบบมีส่วนร่วมฯ และพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จเชิงประจักษ์ของหน่วยบริการ ชุมชน กลุ่ม องค์กรประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว ในปีงบประมาณ 2562 จาก 23 หน่วยงาน 31 โครงการ