เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ซึ่งเทศบาลตำบลปัวร่วมกับชุมชนบ้านขอน มุ่งสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในการลดคัดแยกการนำขยะแบบครบวงจร และนำขยะไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างแท้จริง
 
วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) ที่ ลานกิจกรรมวัดราชสีมา หรือวัดบ้านขอน หมู่ที่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับนางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านขอน พร้อมด้วย เจ้าอาวาสวัดราชสีมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขอน เครือข่ายกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และคณะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2562 ระดับประเทศ เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในการลดคัดแยกการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่รวมถึงการรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องเพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะอย่างแท้จริงในอนาคต
ชุมชนบ้านขอนเป็นชุมชนไทลื้อ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอิงธรรมชาติ มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโดยแกนนำชุมชนคณะกรรมการชุมชนวัดโรงเรียนคนในชุมชนกลุ่มต่างๆในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะต้นทาง ชุมชนบ้านขอนมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการจัดตั้งร้านค้า 0 บาท เพื่อให้ประชาชนนำขยะที่มีในครัวเรือนมาแลกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีลักษณะการทำงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนได้แก่การสร้างความตระหนักความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยใช้หลัก 3Rs การดำเนินการคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือนและชุมชนและการนำขยะที่แยกแล้วไปใช้ประโยชน์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
สำหรับการแก้ไขปัญหาขยะที่ชุมชนบ้านขอน นำมาใช้และจัดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบโดยคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย 1. คัดแยกขยะรีไซเคิลหรือขยะขายได้ โดยมีกิจกรรมดังนี้ผ้าป่าขยะ, สิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล , จำหน่ายขยะสร้างรายได้ , ร้านค้า 0 บาท 2.ขยะอินทรีย์มีการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ ถังขยะเปียก ,ปุ๋ยหมักในเสวียนไม้ไผ่ , น้ำหมักธรรมชาติ , น้ำหมักชีวภาพ , การนำไปเลี้ยงสัตว์ฯลฯ 3.ขยะพิษหรือขยะอันตราย ส่งเสริมให้เก็บรวบรวมไปไว้ที่จุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้านเพื่อให้รถเทศบาลมาเก็บไปกำจัดอย่างถูกวิธี และ 4.ขยะทั่วไปที่จะต้องนำไปกำจัดโดยนำขยะทั่วไปใส่ลงไปในถุงดำจนเต็มแล้วมัดปากถุงหลังจากนั้นนำไปวางไว้หน้าบ้านเรือนที่พักอาศัยเพื่อให้รถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลมารับไปกำจัดต่อไป