โครงการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดราชสีมา(วัดบ้านขอน) หมู่ที่ 1 จัดโดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเปตองสัญจรและกีฬาพื้นบ้าน เวียนจัดทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปัวเดือนละ 1 ครั้ง/หมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพพลานามัยที่ดีของผู้สูงวัย อีกทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่กัน กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และยังเป็นการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุและชุมชนได้จากการที่เปิดให้ผู้สูงอายุนำสินค้าต่างๆ มาจำหน่ายภายในงานที่จัดขึ้นในแต่ละครั้งด้วย