ประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

          วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายธวัช พรหมรักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลฯแทนตำแหน่งที่ว่าง และร่วมพิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม 1)โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว 2)โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปัว และ 3)โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ.200 ปี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว