ให้การต้อนรับศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดลำปาง ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะและหมอกควัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว