กิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2562  เทศบาลตำบลปัวดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และพันจ่าเอกอุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาลนำข้าราชการ พนักงานเทศบาลกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริต เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน นำไปสู่การยอมรับและเชื่อมั่นในการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลปัว