ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชนและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งและเทศบาลตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในการมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรฐกิจพอเพียง ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว จากนั้นลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ของนายจันทร์ พรมลังกา smart Farmer ด้านการใช้นวัตกรรมการทำนาลดต้นทุนการผลิตด้วยวิธีการโยนกล้า หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าน ตำบลสถาน