ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนค่ะ ครั้งที่ 29/2562

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนค่ะ ครั้งที่ 29/2562

🤩 สะดวก กรมที่ดินเปิดค้นข้อมูลที่ดินทั่วประเทศทางโทรศัพท์มือถือ
🤩 บีโอไอ ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่สนับสนุน อปท. ได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี
🤩 สาธารณสุขรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
🤩 รู้ทัน- ป้องกัน อุบัติภัยช่วงฤดูหนาว