ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านขอน หมู่ที่ 1 พันจ่าเอกอุดร นัยทอง ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการจัดขยะบ้านขอน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ในการมาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ศึกษากระบวนการความร่วมมือในการจัดการขยะในชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ณ วัดราชสีมา(วัดบ้านขอน)