ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 27 ธันวาคม 2562  ณ วัดราชสีมา(วัดบ้านขอน) หมู่ที่ 1 ตำบลปัว เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับชุมชนบ้านขอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะที่ต้นทาง และแลกเปลี่ยนรู้การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ อาทิ บ้าน วัด และสถานศึกษาในพื้นที่ ในการจัดการขยะในชุมชน อันนำไปสู่การรับรางวัลชุมชนปลอดขยะ 2562 พร้อมทั้งลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษากระบวนการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป