ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว