ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปัว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 231 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยเทศบาลตำบลปัว กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ื 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

รับสมัครกรรมการการเลือกตั้ง