ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง

เช้านี้ (30 มกราคม 2563) เทศบาลตำบลปัว นำโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว ชั้น 2 ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ของเทศบาลตำบลปัว และชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ที่ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2562 โดยการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของเทศบาลตำบลปัวและชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ในการลดปริมาณขยะในพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม นำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะลงอย่างมากด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ต่อไป