ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง

เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2563  เทศบาลตำบลปัวและชุมชนบ้านขอน นำโดยนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัวและนางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านขอน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย จังหวัดปราจีนบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุม จังหวัดสระบุรี ในการมาศึกษาดูงานการจัดการขยะที่ต้นทาง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการขยะแต่ละประเภท อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลฯและชุมชน ในการจัดการขยะอย่างเข้มข้น นำไปสู่การรับรางวัลชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2562 ณ วัดราชสีมา(วัดบ้านขอน)