ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ในการมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสุขาภิบาลโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ของเทศบาลตำบลปัว เพื่อการนำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป