ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะต้นทาง จากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลปัวร่วมกับชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง จากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ณ วัดราชสีมา(วัดบ้านขอน) เพื่อแลกเปลี่ยนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง ทั้ง 4 ประเภทของชุมชนบ้านขอน ซึ่งชุมชนสามารถเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะ สามารถลดปริมาณขยะในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การรับรางวัลชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2562