ฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ (21 กุมภาพันธุ์ 2563) เวลา 09.00 น. นายพลายชุมพล  อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปัวมีการดำรงชีวิตประจำวันตามหลักการของความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ประมาท สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคุณค่าและเกิดรายได้ รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ก่อให้เกิดชุมชนน่าอยู่และเข้มแข็ง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาป่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว