โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 แก่ 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านป่าลาน บ้านต้นแหลง บ้านร้องและบ้านนาป่าน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้มารับบริการ