ประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น นายธวัช พรหมรักษ์ ประธานสภาเทศบาล จัดให้มการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2,3 และ 4 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ และร่วมพิจารณาเห็นชอบการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานกิจกรรมของแต่ละกอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว