โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

วันที่ 4 มีนาคม 63 เวลา 10.00 -12.00 น. เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำ อสม.จาก 13 หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ชั้น 2 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเองและเพื่อสร้างทีมวิทยากร ครู ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัวในการถ่ายทอดสู่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป