โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน (การพัฒนาต่อยอดการดำเนินการบริหารจัดการขยะบ้านขอน)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนบ้านขอน จัดดำเนินกิจกรรมโครงการโครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน (การพัฒนาต่อยอดการดำเนินการบริหารจัดการขยะบ้านขอน) เพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินการบริหารจัดการขยะสู่ความยั่งยืน จากความร่วมมือของชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยมีนายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ วัดราชสีมา(วัดบ้านขอน)

ทั้งนี้ได้มีการให้ความรู้แก่ชุมชนในการป้องกันตนเองจากเชื้อ COVID 19 ได้แก่ กินร้อน ซ้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมเน้นย้ำเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อหลักที่เชื่อถือได้ อย่าเชื่อข่าวลือ และติดตามสถานการณ์ของโรคจากกรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง