ให้ความรู้การจัดการขยะแก่ประชาชนบ้านนาป่าน

วันที่  11 มีนาคม 2563  ช่วงเช้าต่อจากกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้การจัดการขยะแก่ประชาชนบ้านนาป่าน   และในช่วงบ่ายดำเนินการให้ความรู้และฝึกปฎิบัติฐานปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้โครงการบริหารจัดการขยะแก่ชุมชนบ้านนาป่าน  ในระยะที่สอง และติดตามประเมินตลอดทุกเดือนถึงสิ้นปี