รณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมสร้างเมืองปัวให้น่าอยู่ ในตลาดนัดคลองถม (ตลาดนัดวันพุธ)ลดการใช้ถุงพลาสติก

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15.30  น.  เทศบาลตำบลปัว นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจสำนักปลัดเทศบาลตำบลปัว และประชาชนจิตอาสาบ้านสวนดอก หมู่ที่ ๖ ต.วรนคร นำโดยผู้ใหญ่บ้านสวนดอก นายอุดร ภิมาลย์ ร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมสร้างเมืองปัวให้น่าอยู่ ในตลาดนัดคลองถม (ตลาดนัดวันพุธ) โดยขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการและผู้มาจับจ่ายใช้สอย ให้ช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติก ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะตามจุดที่ทางเทศบาลได้กำหนดให้ เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตำบลปัว

##ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย