กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” ประจำปี 2563

19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 -13.00 น. เทศบาลตำบลปัวร่วมกับปศุสัตว์อำเภอปัว และปศุสัตว์จังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ให้กับประชาชนตำบลปัว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยจัดให้บริการทำหมันสุนัขและแมวของประชาชนที่ได้มีการลงทะเบียนรับบัตรคิวก่อนหน้า จำนวน 20 ราย บริเวณอาคารจอดรถฝ่ายป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปัว ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนบุคลากร เวชภัณฑ์ และวัสดุต่างๆจากปศุสัตว์อำเภอปัว และ ปศุสัตว์จังหวัดน่านด้วย