ผู้ที่กลับจากพื้นที่เสียงตามประกาศ ให้รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/อสม.ในพื้นที่ แยกสังเกตอาการ ทำความสะอาดที่พัก เฝ้าระวังตนเอง ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ COVID-19

ผู้ที่กลับจากพื้นที่เสียงตามประกาศ ให้รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/อสม.ในพื้นที่ แยกสังเกตอาการ ทำความสะอาดที่พัก เฝ้าระวังตนเอง ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ COVID-19