ขอความร่วมประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าตลาด

เทศบาลตำบลปัวออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนเข้าตลาด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019